Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Serwisu MojaBryka.pl dostępnego pod adresem http://www.mojabryka.pl/regulamin

I. Postanowienie wstępne.

1. Regulamin Katalogu Firm określa zasady i warunki korzystania z katalogu firm w portalu www.mojabryka.pl dostępnych pod adresem www.mojabryka.pl/warsztaty oraz www.mojabryka.pl/komisy.

2. Wygląd, oprogramowanie, elementy graficzne oraz układ funkcjonalny portalu oraz jego katalog i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących www.mojabryka.pl lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

3. Poprzez korzystania z usług udostępnionych w portalu, w szczególności poprzez przesłanie do www.mojabryka.pl wypełnionego formularza przeznaczonego do korzystania z Usług lub/i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu,
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
c) wyraża zgodę na udostępnianie mu usług, po spełnieniu warunków wymaganych w regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie Katalogu Firm.

1. Regulamin Katalogu Firm - zwany dalej RKF, oznacza niniejszy regulamin korzystania z Katalogu Firm dostępnych pod adresami www.mojabryka.pl/warsztaty (Katalog Warsztatów Samochodowych) oraz www.mojabryka.pl/komisy (Katalog Komisów oraz Dealerów Samochodowych). RKF określa prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki www.mojabryka.pl oraz warunki korzystania z Katalogu Firm w serwisie www.mojabryka.pl.

2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usług na podstawie RKF. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.
W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Usług.

3. MB - oznacza portal www.MojaBryka.pl dostępny pod adresem www.mojabryka.pl

4. Formularz - oznacza stronę internetową w serwisie, która umożliwia stworzenie Wizytówki Firmowej.

5. Wizytówka Firmowa zwana też Wizytówką  - oznacza stronę internetową Użytkownika stworzoną na podstawie danych przesłanych przez Użytkownika do MB przy pomocy formularza.

6. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników w Portalu MB w ramach Usługi tworzenia Wizytówki. W szczególności treści wpisywane przez Użytkowników do Formularzy tworzenia lub/i modyfikacji Wizytówki Użytkownika w Serwisie (w tym adresy internetowe, grafiki, opisy i informacje dotyczące Stron internetowych Użytkowników).

7. Link - oznacza łącze internetowe do strony internetowej.

8. Usługi - oznaczają określone w RKF, świadczone przez MB dla Użytkownika usługi polegające na udostępnieniu użytkownikowi możliwości:

      a) bezpłatnego stworzenia Wizytówki firmowej, poprzez wysłanie danych firmowych przy pomocy wypełnienia pól określonych w dalszej części regulaminu w Formularzu zgłoszeniowym i wysłania formularza do MB poprzez "kliknięcie" przycisku "Wyślij",

      b) odpłatnego dodania odnośnika internetowego (linka) do strony firmowej.

III. Zasady korzystania z usług.

1. Usługa stworzenia Wizytówki jest usługą niepłatną. Usługa ta umożliwia Użytnikowi stworzenie Wizytówki firmowej przez wysłanie formularza zgłoszeniowego po uprzednim wypełnieniu następujących pól w tymże formularzu: 

 • opis skrócony
 • opis
 • nazwa
 • wybranie kategorii czyli wybranie województwa i powiatu
 • ulica
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • określenie lokalizacji na mapie
 • telefon (opcjonalnie)
 • telefon komórkowy (opcjonalnie)
 • email (opcjonalnie)
 • www (opcjonalnie)
 • godziny otwarcia (opcjonalnie)
 • usługi
 • płatności
 • zdjęcie główne
 • zdjęcia dodatkowe

2. Adresy internetowe Wizytówek Użytkowników wraz z opisami i informacjami dotyczącymi tych Wizytówek są nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane przez inne osoby korzystające z Serwisu.

3. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.

4. MB informuje, że w Portalu mogą być prowadzone rankingi adresów Wizytówek Użytkowników według kryteriów określonych przez MB, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację RKF.

5. MB informuje, że w Wizytówce stworzonej przez użytkownika inni użytkownicy mogę dodawać opinię (recenzję) i oceny na temat firmy którą ta Wizytówka reprezentuje. Użytkownik, który jest właścicielem Wizytówki nie może usunąć opinii i nie ma prawa żądać usunięcia opinii otrzymanej od innego Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację RKF.

6. Użytkownik ma prawo dokonać modyfikacji istniejącej Wizytówki poprzez skontaktowanie się z portalem MB za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.mojabryka.pl/kontakt

7. MB nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez MB, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

8. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie będą czytane przez inne osoby;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie Treści Użytkownika przez inne osoby.

IV. Zasady tworzenia Wizytówek

1. Do Katalogu Firm dodajemy strony wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez moderatora.

2. Zgłoszenia akceptacji dodanych Wizytówek są rozpatrywane do 5 dni roboczych.

3. Po akceptacji bądź odrzuceniu Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością email.

4. Zgłoszenie Wizytówki nie gwarantuje akceptacji i publikacji.

5. Opłaty za pola płatne należy uregulować za pomocą serwisu PyaPal bądź przelewem bankowym.

6. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy przestrzegać wyświetlanych wskazówek. Niedbale wypełnione zgłoszenie (np tytuł lub opis będący listą słów kluczowych) może być powodem odrzucenia Wizytówki. Zastrzegamy możliwość zmiany tytułu, opisu, słów kluczowych i kategorii.

7. Opis powinien być napisany poprawną polszczyzną z uwzględnieniem wszelakich zasad gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Nieprzestrzeganie zasad pisowni języka polskiego może skutkować odrzucenia wizytówki.

8. "Opis skrócony" jest wyświetlany tylko w przeglądzie Wizytówek w danej kategorii.

9. "Opis" jest wyświetlany w szczegółowym widoku Wizytówki.

10. "Opis skrócony" i "Opis" muszą zawierać unikatową treść, która nie występuje na innych stronach. Kopiowanie treści z innej strony jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie powyższej regulacji będzie skutkować odrzuceniem Wizytówki.

11. Pola obowiązkowe do wypełnienia to:

 • Nazwa
 • Kategoria
 • Opis skrócony
 • Opis
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Województwo
 • Telefon
 • Usługi
 • Opcje płatności

12. Pola nie obowiązkowe to:

 • Mapa
 • Telefon Komórkowy
 • Email
 • www
 • Godziny otwarcia
 • Zdjęcia

13. Pola płatne to:

 • www - koszt brutto 9.90 PLN

V Postanowienia końcowe

1. Jeśli Wizytówka dodana przez Użytkownika zostanie odrzucona z powodu naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu, Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu poniesionych kosztów.

2. Administratorzy, redaktorzy i pracownicy MB mają prawo do usunięcia, dowolnego poprawiania i zmian we wprowadzonych wpisach.

Początek strony